ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere
aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NO-HAIR
Studio’s Nederland B.V. met KvK nr. 17258331, hierna te
noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de
uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te
worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven
voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of
meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden,
dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van
deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in
deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze
situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze
voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen
daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn
vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt
indien het product of dienst waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer
beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen
worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn
inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te
maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Gebruiker anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet
tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor
toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen,
uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of
voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
3. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten en factureren door derden.
4. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende
fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte
afzonderlijk te factureren.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan
Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een
volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij
voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de
Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter
beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is
om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of
aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde
instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst

Contact

Stuur ons gerust een e-mail en we beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Not readable? Change text. captcha txt
Managed by Kjenmarks - Wordpress specialisten